Japan

 

 

Chiba Shoju Kashiwa, Japan

Eguchi Kiyoko Tashiro-cho, Japan

Ikeda Tetsuro Ohtsu-City, Japan

Koichi Inoue Hirakata, Osaka

Matsumura Kazuto Tokyo Japan

Nose Masahiko Kyoto, Japan

Sakuma Junichi Nagoya, Japan

Tanaka Takashi Tokyo, Japan

Tasuku Kikugawa Kobe, Japan

Waseda Mika Nagoya, Japan